Regulamin

 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu szkoły pływania JUŻ PŁYWAM oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane akceptacją • poniższego regulaminu;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego;
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Każdy Uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: strój kąpielowy, okulary oraz czepek.
 3. Nauka pływania wspomagana jest przez asortyment pływacki, będący na wyposażeniu szkoły pływania JUŻ PŁYWAM oraz pływalni, z którego Uczestnik może korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Za zniszczenie asortymentu pływackiego odpowiada Uczestnik zajęć, w przypadku dzieci opiekun prawny.
 4. Opłata za zajęcia odnosi się tylko do czynności podejmowanych w związku z zajęciami oferowanymi przez szkołę pływania JUŻ PŁYWAM
 5. Instruktor ponosi odpowiedzialność za nadzór i bezpieczeństwo Uczestników w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć od momentu przekazania Uczestnika pod jego opiekę(od godziny rozpoczęcia zajęć) do momentu odebrania przez rodzica LUB samodzielnego wyjścia Uczestnika do szatni(do godziny zakończenia zajęć).
 6. Zajęcia indywidualne:
  • Uczestnik może zapisać się na zajęcia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Potwierdzeniem zapisu na zajęcia jest wiadomość e-mail otrzymana od szkoły pływania JUŻ PŁYWAM.
  • Czas trwania zajęć ustala Uczestnik wraz z instruktorem.
  • Płatności za zajęcia dokonywane są przez Uczestnika na podstawie wiadomości e-mail, otrzymywanej po zakończonym miesiącu zajęć. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły pływania JUŻ PŁYWAM do siedmiu dni po otrzymaniu wiadomości.
  • Odwołanie zajęć przez Uczestnika na jeden dzień przed ich wyznaczonym terminem wymaga poinformowania o tym osoby odpowiedzialnej za zajęcia i nie pociąga za sobą odpowiedzialności finansowej. W przypadku braku odwołania lub odwołania zajęć tego samego dnia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za lekcję.
  • Za niezrealizowane zajęcia indywidualne Uczestnika z powodu jego nieobecności, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty.
  • W przypadku nieobecności jednego z Uczestników zajęć indywidualnych dwuosobowych opłata za zajęcia liczona jest zgodnie z cennikiem zajęć indywidualnych dla jednej osoby.
 7. Zajęcia grupowe:
  • Uczestnik może zapisać się na zajęcia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Potwierdzeniem zapisu na zajęcia jest wiadomość e-mail otrzymana od szkoły pływania JUŻ PŁYWAM.
  • Za zajęcia grupowe Uczestnik dokonuje opłaty za dwa miesiące z góry, w ciągu siedmiu dnia od otrzymania wiadomości e-mail. Okresy rozliczeniowe semestr zimowy: 1.wrzesień - październik, 2. listopad - grudzień, 3. styczeń - luty. Okresy rozliczeniowe semestr letni: 1. marzec - kwiecień, 2. maj - czerwiec. Zgodnie z informacją zawartą w wiadomości e-mail otrzymywaną każdego pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
  • Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane terminowym dokonaniem wpłaty na konto bankowe szkoły pływania JUŻ PŁYWAM. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia.
  • W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia wraz z inną grupą, pod warunkiem, że w danej grupie znajdują się wolne miejsca.
  • W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub urazem trwającymi dłużej niż 1 miesiąc i brakiem możliwości odrobienia zajęć, Uczestnik ma możliwość ubiegania się o zwrot części poniesionych kosztów za niewykorzystane zajęcia.
  • W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż dwa tygodnie Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania szkoły pływania JUŻ PŁYWAM. W przypadku braku obecności oraz informacji ze strony Uczestnika w tym terminie, szkoła pływania JUŻ PŁYWAM zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z grupy.
 8. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów niezależnych od szkoły pływania JUZPLYWAM.pl, zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie. O wszelkich utrudnieniach Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez email.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową szkoły.
 10. Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez szkołę pływania JUŻ PŁYWAM
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła pływania JUŻ PŁYWAM, z siedzibą ul. Warszawska 250/102/4; 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222260450, REGON: 362958270
  • Inspektorem danych osobowych jest p. Bartosz Biliński, juzplywam@gmail.com
  • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia – prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Przetwarzanie danych osobowych w szkole pływania JUŻ PŁYWAM jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów w których są przetwarzane. Okres przechowywania danych jest ograniczony do minimum. Dane są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem i utratą.
  • Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
  • W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych.
  • Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe.
 11. Uczestnik akceptując regulamin oświadcza iż zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumenta.