Regulamin

 

 • Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu szkoły pływania JUŻ PŁYWAM oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane akceptacją:
  • poniższego regulaminu;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego;
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • Każdy Uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: strój kąpielowy, okulary oraz czepek.

 • Nauka pływania wspomagana jest przez asortyment pływacki, będący na wyposażeniu szkoły pływania JUŻ PŁYWAM oraz pływalni, z którego Uczestnik może korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Za zniszczenie asortymentu pływackiego odpowiada Uczestnik zajęć, w przypadku dzieci opiekun prawny.

 • Opłata za zajęcia odnosi się tylko do czynności podejmowanych w związku z zajęciami oferowanymi przez szkołę pływania JUŻ PŁYWAM

 • Instruktor ponosi odpowiedzialność za nadzór i bezpieczeństwo Uczestników w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć od momentu przekazania Uczestnika pod jego opiekę(od godziny rozpoczęcia zajęć) do momentu odebrania przez rodzica LUB samodzielnego wyjścia Uczestnika do szatni(do godziny zakończenia zajęć).

 •  

  Zajęcia indywidualne:

  • Uczestnik może zapisać się na zajęcia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Potwierdzeniem zapisu na zajęcia jest wiadomość e-mail otrzymana od szkoły pływania JUŻ PŁYWAM.
  • Czas trwania zajęć ustala Uczestnik wraz z instruktorem.
  • Płatności za zajęcia dokonywane są przez Uczestnika na podstawie wiadomości e-mail, otrzymywanej po zakończonym miesiącu zajęć. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły pływania JUŻ PŁYWAM do siedmiu dni po otrzymaniu wiadomości.
  • Odwołanie zajęć przez Uczestnika najpóźniej na jeden dzień przed ich wyznaczonym terminem wymaga poinformowania o tym osoby odpowiedzialnej za zajęcia i nie pociąga za sobą odpowiedzialności finansowej. W przypadku braku odwołania lub odwołania zajęć tego samego dnia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za lekcję.
  • Za niezrealizowane zajęcia indywidualne Uczestnika z powodu jego nieobecności, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty.
  • W przypadku nieobecności jednego z Uczestników zajęć indywidualnych dwuosobowych opłata za zajęcia liczona jest zgodnie z cennikiem zajęć indywidualnych dla jednej osoby.  

 

Zajęcia grupowe:

  • Uczestnik może zapisać się na zajęcia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Potwierdzeniem zapisu na zajęcia jest wiadomość e-mail otrzymana od szkoły pływania JUŻ PŁYWAM.
  • Za zajęcia grupowe Uczestnik dokonuje opłaty:
  a) Za dwa miesiące z góry, w ciągu siedmiu dnia od otrzymania wiadomości e-mail. Okresy rozliczeniowe zimowy: 1.wrzesień - październik, 2. listopad - grudzień, 3. styczeń - luty. Okresy rozliczeniowe letni: 1. marzec - kwiecień, 2. maj - czerwiec.
  b) Za semestr z góry w ciągu siedmiu dni od otrzymania wiadomości e-mail. Okresy rozliczeniowe zimowy: wrzesień – luty, letni: marzec – czerwiec.
  Zgodnie z informacją zawartą w wiadomości e-mail otrzymywaną każdego pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
  • Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane terminowym dokonaniem wpłaty na konto bankowe szkoły pływania JUŻ PŁYWAM. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia.
  • W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia wraz z inną grupą, pod warunkiem, że w danej grupie znajdują się wolne miejsca.
  • W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub urazem trwającymi dłużej niż 1 miesiąc i brakiem możliwości odrobienia zajęć, Uczestnik ma możliwość ubiegania się o zwrot części poniesionych kosztów za niewykorzystane zajęcia.
  • W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż dwa tygodnie Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania szkoły pływania JUŻ PŁYWAM. W przypadku braku obecności oraz informacji ze strony Uczestnika w tym terminie, szkoła pływania JUŻ PŁYWAM zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z grupy.
  • Szkoła pływania JUŻ PŁYWAM zastrzega sobie prawo do zmian organizacji zajęć w przypadku nie zebrania się grupy


 • W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów niezależnych od szkoły pływania JUZPLYWAM.pl, zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie. O wszelkich utrudnieniach Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez email.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową szkoły.

 • Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez szkołę pływania JUŻ PŁYWAM:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła pływania JUŻ PŁYWAM, z siedzibą ul. Lisia 9H/2, 05-506 Lesznowola, NIP: 8222260450, REGON: 362958270
  • Inspektorem danych osobowych jest p. Bartosz Biliński, juzplywam@gmail.com
  • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia – prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Przetwarzanie danych osobowych w szkole pływania JUŻ PŁYWAM jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów w których są przetwarzane. Okres przechowywania danych jest ograniczony do minimum. Dane są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem i utratą.
  • Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
  • W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych.
  • Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe.

 • Uczestnik akceptując regulamin oświadcza iż zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumenta.

DO POBRANIA: