Regulamin

 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu szkoły pływania JUZPLYWAM.pl oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoba zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, jeśli pojawi się taka konieczność.
 3. Każdy Uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: strój kąpielowy, okulary oraz czepek.
 4. Nauka pływania wspomagana jest przez asortyment pływacki, będący na wyposażeniu szkoły pływania JUZPLYWAM.pl oraz pływalni, z którego Uczestnik może korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Za zniszczenie asortymentu pływackiego odpowiada Uczestnik zajęć, w przypadku dzieci opiekun prawny.
 5. Opłata za zajęcia odnosi się tylko do czynności podejmowanych w związku z zajęciami oferowanymi przez szkołę pływania JUZPLYWAM.pl.
 6. Instruktor ponosi odpowiedzialność za nadzór i bezpieczeństwo Uczestników w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć od momentu przekazania Uczestnika pod jego opiekę do momentu odebrania przez rodzica LUB wyjścia Uczestnika do szatni.
 7. Zajęcia indywidualne:
  • Uczestnik może zapisać się na zajęcia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Czas trwania zajęć ustala Uczestnik wraz z instruktorem.
  • Płatności za zajęcia dokonywane są przez Uczestnika na podstawie wiadomości e-mail, otrzymywanej po zakończonym miesiącu zajęć. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły pływania JUZPLYWAM.pl do siedmiu dni po otrzymaniu wiadomości. .
  • Odwołanie zajęć przez Uczestnika na jeden dzień przed ich wyznaczonym terminem wymaga poinformowania o tym osoby odpowiedzialnej za zajęcia i nie pociąga za sobą odpowiedzialności finansowej. W przypadku odwołania zajęć tego samego dnia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za lekcję.
  • Za niezrealizowane zajęcia indywidualne Uczestnika z powodu jego nieobecności, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty.
  • W przypadku nieobecności jednego z Uczestników zajęć indywidualnych dwuosobowych opłata za zajęcia liczona jest zgodnie z cennikiem zajęć indywidualnych dla jednej osoby.
 8. Zajęcia grupowe:
  • Uczestnik może zapisać się na zajęcia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Za zajęcia grupowe Uczestnik dokonuje opłaty za dwa miesiące z góry, w ciągu siedmiu dnia od otrzymania wiadomości e-mail. Opłaty semestr zimowy: 1.wrzesień - październik, 2. listopad - grudzień, 3. styczeń - luty. Opłaty semestr letni: 1. marzec - kwiecień, 2. maj - czerwiec. Zgodnie z informacją zawartą w wiadomości e-mail otrzymywaną każdego pierwszego dnia okresu płatności.
  • Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane terminowym dokonaniem wpłaty na konto bankowe szkoły pływania JUZPLYWAM.pl. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia.
  • W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia wraz z inną grupą, pod warunkiem, że w danej grupie znajdują się wolne miejsca.
  • W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub urazem trwającymi dłużej niż 4 zajęcia z rzędu, kwota w kolejnym okresie płatności zostanie pomniejszona o ilość nieobecności.
  • W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż dwa tygodnie Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania szkoły pływania JUZPLYWAM.pl. W przypadku braku obecności oraz informacji ze strony Uczestnika w tym terminie, szkoła pływania JUZPLYWAM.pl zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z grupy.
 9. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów niezależnych od szkoły pływania JUZPLYWAM.pl, zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie. O wszelkich utrudnieniach Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez email.